NSENGIMANA JEAN BOSCO

Hirya no Hino

How do you tell some one " I love You"

Posted on August 18, 2011 at 5:15 PM

 

1-    Menya kwisobanurira ijambo urukundo. Ukuri mu kuvuga ijambo “Ndagukunda” ugukura ku gisobanuro uha urukundo ukunda uwo uribwiye. Numenya icyo gukunda bigusobanurira uzamenya no gushyira itandukaniro hagati y’urukundo utabasha gusobanura icyo rugendeyeho, gukururwa n’umuntu kubera umubonanye ikimero kikunyuze, kwifuza umuntu utamukunze.

2-    Rebana mu maso n’uwo ubwiye ijambo ”Ndagukunda”. Niba ukunda umuntu uzashimishwa no kumva wahora umureba mu maso by’umwihariko iyo umubwira ijambo ”Ndagukunda”. Kumureba mu maso umubwira iryo jambo bimwereka ko ari ukuri,nta buryarya urimubwiranye,bituma anagira icyizere ko iryo jambo rikuvuye ku mutima koko.

3-    Vuga “Ndagukunda” mu ijwi rikwiye. Rimubwire utuje, udasakuza kandi nabwo ariko wirimubwira nk’ufite urwikekwe n’ubwoba ngo bitume umubwira gahoro ku buryo ataryumva.

4-    Niba akwegereye ushobora kumutungura nk’ugiye kumubwira ikindi kintu ukarimwongorera mu matwi.

5-    Niba kandi iryo jambo rikujemo ukumva ushatse kurimubwira muri mu ruhame hamwe n’abandi bantu n’inshuti zanyu uzi ko umukunzi wawe atabangamirwa n’uko urimubwirira aho, rimubwire neza nta rwikekwe nk’uko usanzwe urimubwira muri mwembi gusa.

Biramushimisha cyane, abona ko kumukunda ubyishimiye, biguteye ishema kandi utabihisha no mu bandi bantu,ibi byiyongeraho n’uburyo umwita muri mu bantu cyane cyane inshuti zawe zanyu. Niba atabangamirwa n’uko umwita akazina usanzwe umwita wamuhitiyemo k’urukundo ni byiza ko uko umwita muri mwenyine ariko umwita n’igihe muri kumwe n’abandi bantu.

6-    Mubwire ”Ndagukunda” ubyishimiye, unamusekera cyangwa urimubwire udaseka (wikarumye) nyuma umusekere.

7-    Ashobora kudahita agusubiza ko nawe ko agukunda, wibyibazaho cyangwa ngo bikurakaze, wibyitaho cyane ngo ufate umwanya utegereje ko abanza nawe kukubwira ko agukunda,nibimuzamo arabikubwira igihe cye.Mu gihe umubwira iri jambo ibuka ko urukundo rw’ukuri rutagenzurwa rukoresha ibintu byizanye gutyo gusa kandi ntiruba rwiteze kubona inyishyu cyangwa ingurane y’ibyo rwakoze,icyo rukoze cyose rugikora nk’inshingano gusa rufite kuko niba ukunda umuntu by’ukuri uzumva ari mu nshingano zawe za buri gihe.

8-    Shaka uburyo bushya bwo kumubwiramo iri jambo. Rimubwire mu mvugo zitandukanye no mu ndimi zitandukanye niba mwembi  muzizi. (Ikinyarwanda, icyongereza, igifaransa, igiswahiri,..). Utu dushya ntidushirire gusa mu kumubwira ko umukunda ahubwo tuzane no mu bindi bitandukanye, mu bikorwa bifatika,mucire nk’akarabo aho unyuze ukakabona,gace ugatware mu gikapu nimuhura ukamuhe,mugurire akantu koroheje ukamushyire, nk’akabombo,agashikareti,….Mushushanyirize akarabo cyangwa akandi gashushanyo kamusetsa.Urugero ; umushushanye muri kumwe ku buryo busekeje wandikeho utugambo twiza uhisemo, umwibutsa nk’akantu kababayeho mwembi(urugero”Mwanyagiwe mwembi) Ibi ubikore n’intoki zawe,ku rupapuro ukoresheje ikaramu.

9-    Mufate ibiganga igihe umubwira “Ndagukunda”.Ibi nabyo bimwereka ko ufite ukuri muri iryo jambo umubwiye.

10-    Urimubwire kandi umwereka ko ari we gusa werekejeho ibitekerezo byawe byose,umureba mu maso by’umwihariko mu mboni ye kandi utuje.

Ubu buryo si bwo bukoreshwa gusa mu gihe ubwira umukunzi wawe ijambo “Ndagukunda” kandi buri muntu agira uburyo yumva bumunyuze,bumworoheye kandi azi neza ko bunyura kandi bushimisha umukunzi we.

Niba uburyo ushaka kwifata mu gihe ubwira umukunzi wawe ko umukunda atabikunda, irinde gukora ibimubangamira kuko nubimubwira muri ubwo buryo bumubangamira ntazigera aha iri jambo agaciro, ntirizanamushimisha kandi ntazumva ko urimubwiye umukunze koko cyangwa umwubashye.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

0 Comments

Menya niba koko agukunda cyangwa se ko ashaka ko mwinjirana mu rukundo


 

 

1. Kugushyira muri gahunda ze z’ejo hazaza. Uyu muhungu ahora yihatira gukora ibikorwa bibafitiye mwembi ejo hazaza akamaro. Niyo ntacyo murageraho, wumva mu nzozi ze harimo kuzabana na we ubuzima bwe bwose.


2. Kugusekera cyangwa kumwenyurana ibinezaneza igihe akubonye, Umuhungu ugukunda niyo yaba ababaye, iyo akubonye kubera ko uba uri umuntu w’agaciro imbere ye no mu buzima bwe, aba yumva agiye kugutura agahinda ke akaruhuka kuko aba yizeye ko umutwaro afite ugiye kuwumwakira. Ni kimwe n’iyo yishimye, ahora yumva ashaka kugusangiza ibyishimo bye bya buri munsi ndetse bya buri mwanya.


3. Kugucira bugufi yagukorera ikosa akagira ishyaka ryo kugusaba imbabazi vuba kandi aciye bugufi, n’igihe ari wowe kandi wamukoshereje, iyo umusabye imbabazi ubikuye ku mutima arakumva akaziguha kandi akakugira n’inama ku buryo wazajya wirinda amakosa.


4. Kuguha impano zisanzwe zidahanitse kandi n’igihe runaka kitateguwe, nta mpamvu aziguhereye, nta kintu kidasanzwe wabaye. Izi mpano si izihanitse kuko akantu kose uhawe n’uwo ukunda kandi nawe agukunda wumva ari impano.


5. Gukunda kukwitegereza. Umuhungu ugukunda uzasanga akunda kukureba, aguhozaho ijisho, akantu kose ukoze niyo waba uzi ko atakubonye uzisanga yakubonye kare kandi neza, niho nusitara gahoro cyane uzumva yakubwiye ngo komera, niwitsamura cyangwa ukajya kwitsamura bikanga azahita akubwira ngo urakire, nimuvugana utishimye utari wabimubwira uzumva ahise akubaza ngo umeze ute cyangwa ngo uravuga nk’utameze neza.


6. Kukwisanzuraho kugeza ubwo akubwira amateka y’ubuzima bwe atandukanye ndetse akihatira kukubaza amateka yawe yose, uzasanga ashaka kumenyana n’abo mu muryango wawe, amateka yawe ya kera. Ibyo uzamubwira waciyemo bibabaje uzajya wumva bimubabaje n’ubwo byashize azajya akwihanganisha kandi ubyumve ko abikuye ku mutima koko.


7. Kukwemera uko uri kose.Umuhungu wagukunze akagera n’igihe agusaba urukundo ni uko uba waramunyuze mu by’ukuri. Igihe rero muzamarana igihe kirekire mukundana agakomeza kukubwira ko umunyura, akwishimira kandi agakomeza kukubaha nk’uko byatangiye. Abakundana bemerana ingeso buri umwe afite iyo ntacyo zibangamiraho urukundo rwabo, ariko nabwo abakundana barafashanya mu buryo butandukanye harimo gutozanya imico myiza no kwigishanya kureka utugeso tumwe na tumwe tubangamira ubuzima bwa buri munsi bakatureka.

8. Kukugirira ishema. Umuhungu ugukunda aterwa ishema na we, niho uzabona igihe mugendana agufata akaboko, ari nk’umurinzi wawe. Iki ni kimwe mu bimenyetso by’ingenzi bikoreshwa igihe abakundana bari kugendana. Iyo umuhungu agukunda aba yumva yanabyereka buri wese ko mukundana, aba yumva nta banga ririmo ko mukundana.

9. Kukwifungurira. Umuhungu utagira icyo aguhisha ndetse n’amakosa ye. Yewe n’iyo yagukoreye amakosa wowe ntuhite uyabona we aragutanga akayakwibwirira kandi akayagusabira imbabazi.

10. Uritondere abahungu bafite akarimi karyoshye kandi gashyushye. Ntibyoroha kwirengagiza amagambo aryoheye amatwi ariko ayo magambo akenshi aba yuzuye uburyarya. Amagambo akenshi arabeshya niyo mpamvu ari byiza cyane kugendera ku bikorwa n’imyitwarire bigaragara. Hari abahungu batabarika bigarurira abakobwa bakoresheje utugambo turyoshye kandi mu mitima yabo bafite izindi nyungu bagendereye bashaka kugeraho zitandukaye n’urukundo rw’ukuri.